nivell-logo

Nivell System – Kvalitets- och miljöinformation

NIVELL SYSTEM AB innehar typgodkännandebevis för vår systemlösning i inomhusmiljöer.
Typgodkännandebevisen är utfärdade av SP/RISE i Borås. 
Typgodkännandebevis 0469/01 avser "NIVELL SYSTEM, golvkonstruktion" och Typgodkännandebevis 1255/97 avser "NIVELL SYSTEM, mekaniskt ventilerad golvkonstruktion".
Dessa går att ta del av som länkar till PDF-filer under valet "Ladda ner dokument", se nedan. 

Typgodkännandebevis utfärdade av opartisk provningsorganisation ger Dig som kund en trygghet i att systemlösningen och dess produkter uppfyller gällande krav i form av byggregler och konstruktionskrav.

NIVELL SYSTEM är en kvalitetssäkrad systemlösning genom typgodkännande 0469/01 och 1255/97 utfärdade av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut i Borås. SP ingår sedan 2017 i RISE - Research Institutes of Sweden. 

NIVELL SYSTEM har låtit Byggvarubedömningen (BVB) bedöma Nivell Systems reglar, skruvar och infästningar. BVB är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. 

NIVELL SYSTEM är BASTA registrerat. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. 

NIVELL SYSTEM har deklarerat sina produkter i systemet för eBVD:er enligt standard eBVD1.0. En byggvarudeklaration är en samlad grund för att informera om en varas miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel och är till för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt samt underlätta vid dokumentation av inbyggda varor för drift och förvaltning. Vad som ska ingå i en byggvarudeklaration är framtaget av Föreningen för Byggvarudeklaration. 

NIVELL SYSTEM Undergolvsystem inomhus är bedömt i SundaHus Miljödata. Sunda- Hus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.