KVALITET OCH MILJÖ

Nivell System en svensk produkt som produceras i Mariestad där även huvudkontoret ligger. Nivell är miljövarudeklarerat samt är RISE-certifierat. Alla inomhusreglar tillverkas av svensk träråvara som är PEFC-certifierad. Gran för montering inomhus och tryckimpregnerad fur för utomhusmontage. Reglarna är hyvlade och finsågade med runda hörn, kvalitetsstämplade och identifierbara. Alla Nivellreglar har en standardlängd av 3,6 m och är förborrade och gängade, samt levereras inplastade i buntar från vår fabrik.

Nivellreglar är framtagna i kvalitet lägst C-24 enligt Svensk Standard SS 230120. Om trävarorna ska gå på export gäller INSTA142. För rakhetskraven gäller T1-C18 enligt samma standard. Virket är nedtorkat till medelfuktkvot 12% enligt SS EN 14298.

Trä är förnyelsebart och bra för miljön.

TYPGODKÄNT
Nivell System AB innehar typgodkännandebevis för vår systemlösning i inomhusmiljöer. Typgodkännandebevis 0469/01 avser ”NIVELL SYSTEM, golvkonstruktion” och Typgodkännandebevis 1255/97 avser ”NIVELL SYSTEM, mekaniskt ventilerad golvkonstruktion”.


Nivell System är en kvalitetssäkrad systemlösning genom typgodkännande 0469/01 och 1255/97 utfärdade av RISE – Research Institutes of Sweden i Borås. SP ingår sedan 2017 i RISE.


Nivell Systems reglar, skruvar och infästningar är bedömda av Byggvarubedömningen (BVB). BVB är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och därefter tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor samt främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö.


Nivell System är BASTA registrerat. BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.


Nivell System är deklarerad i systemet för eBVD:er enligt BVD-föreningens standardiserade format eBVD2015. En byggvarudeklaration är en samlad grund för att informera om en varas miljöaspekter i olika skeden av dess livscykel och är till för att prioritera val av varor ur miljösynpunkt samt underlätta vid dokumentation av inbyggda varor för drift och förvaltning.


Nivell System undergolvsystem inomhus är bedömt i SundaHus Miljödata. Sunda- Hus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen.